CONDICIONS D'ENTREGA I POLÍTICA DE DEVOLUCIÓ

Condicions d’entrega

Una vegada rebuda la comanda procedim a preparar-la complint de forma exhaustiva la normativa establerta en tots els processos de preparació amb l’objectiu que la comanda arribi a mans del client en les condicions òptimes de conservació.

El nostre magatzem està homologat per la CEE, fet que suposa una garantia de qualitat a tots els nivells per als nostres clients. Disposem de fitxes tècniques de les diferents referències, tenim controlada la traçabilitat dels productes i podem reproduir l’historial d’un producte o d’un lot de productes des del moment de la producció, recepció i emmagatzematge fins al seu lliurament.

Quan la comanda està a punt per enviar, confirmem l’enviament a través d’un correu electrònic indicant la sortida de la comanda de les nostres instal·lacions juntament amb el número de seguiment del paquet.

Recomanem que l’usuari indiqui una adreça d’entrega a la qual la comanda es pugui lliurar dins l’horari laboral habitual. Aconsellem, també, indicar adreces on el paquet es pugui mantenir en òptimes condicions, ja que es tracta de productes alimentaris que necessiten un lloc adequat (temperatura ambient, fresc, congelació… ) per a una bona conservació.

No s’enviaran comandes a apartats de correus i no s’acceptaran comandes amb dificultat per identificar el destinatari i l’adreça d’enviament. L’empresa de missatgeria realitzarà fins a dos intents d’entrega de la comanda i els següents intents en punts de recollida de la xarxa de l’empresa missatgera.

En cas d’absència del destinatari es deixarà un avís de l’intent de lliurament i la forma d’acordar una nova entrega. El lliurament de la comanda es considera realitzat quan l’empresa de missatgeria posa a disposició del client el paquet. Aquesta acció es complementa a través d’un sistema de control utilitzat per l’empresa de transports.

El client haurà de comprovar si el paquet es troba en bon estat davant el transportista. Si, posteriorment, es detecta qualsevol desperfecte causat per l’enviament, haurà de contactar amb Selectus en un termini màxim de 24 hores des de l’entrega del paquet. A partir d’aquest moment, no s’atendran incidències.

La comanda s’entregarà en un termini de 7 dies hàbils des de la data de confirmació, tot i que s’acostuma a realitzar en un període de 72 hores des de la confirmació de la comanda.  

Els terminis d’entrega són una orientació i poden variar per qüestions logístiques o de força major.  

Si després de 7 dies hàbils no s’ha concertat l’entrega, el client haurà de contactar amb Selectus. En cas que el client no procedeixi, i després de 10 dies hàbils, la comanda serà retornada a les instal·lacions de Selectus i el client haurà d’assumir les despeses d’enviament i del retorn de la comanda, així com d’altres possibles despeses de gestió associades amb la comanda.  

En cas de pèrdua del paquet, l’empresa de missatgeria obrirà una investigació. En aquest cas, el client podrà anul·lar la comanda o iniciar-la de nou.  

En casos de retards en els lliuraments, Selectus, informarà els seus clients quan en tingui coneixement i posarà els mitjans convenients per trobar una solució. 

En cas de retards imputables a Selectus, el client podrà cancel·lar la comanda d’acord amb el procediment descrit a l’apartat “Política de Devolucions”. 

No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en els quals la comanda hagi estat posada a disposició del client per part de la companyia de transport dins del termini acordat i no hagi pogut ser lliurada per una causa atribuïble al client. 

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

Des de Selectus respondrem sempre a qualsevol falta de conformitat amb els productes rebuts. Tot i això, degut a la naturalesa dels productes, no s’entendran com a faltes de conformitat, lleugeres variacions en el color, la mida, la forma o el pes del producte respecte la fotografia o la descripció que apareix a la nostra pàgina web. 

Tampoc es considerara falta de conformitat l’error o el desconeixement per part del client de la capacitat evolutiva natural del producte (sabor, textura, olor, color, etc.). Es pot donar la situació que un mateix producte, de diferents sèries, tingui variaciona de sabor o olor. 

En cap cas es podran retornar els productes següents: 

  1. Productes que hagin estat desprecintats després del lliurament, per raons de protecció de la salut o higiene. 
  2. Productes “a mida”, elaborats segons les especificacions del consumidor o personalitzats.
  3. Productes que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.
  4. Productes que, després del seu lliurament i per la seva naturalesa, s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns. 

 
Procediment de devolució 

Tenint en compte el caràcter perible dels productes comercialitzats per SELECTUS, és molt important que qualsevol reclamació en relació amb el producte adquirit, sigui tramitada el més ràpid possible dins de les 24 h següents a la seva recepció, dirigint-se per escrit a info@laselecta.com, i acordar, així, els termes de la devolució. 

El client només podrà dur a terme una devolució en els supòsits següents: 

  1. Si la quantitat dels productes és inferior a la quantitat de la comanda. 
  2. Si la caixa ha estat seriosament danyada d’una manera que afecti la qualitat dels productes (en aquest cas ha de comunicar-ho al transportista de forma immediata i fer-ho constar a l’albarà de lliurament).
  3. Si els productes rebuts no corresponen amb la comanda realitzada.
  4. Si els productes es troben en mal estat en el moment de la recepció.  

El client haurà de retornar la totalitat o la resta de les unitats del producte que no han estat tastades, en perfecte estat (no danyades, embrutades o obertes), correctament protegides i, idealment, en el seu embalatge d’origen. 

Únicament en el cas que el producte lliurat es trobi en mal estat o sigui incorrecte, i un cop comprovada la irregularitat per part de SELECTUS, el client tindrà dret a una devolució del 100% de l’import, inclosos impostos i despeses d’enviament. 

En cap cas SELECTUS acceptarà devolucions que no s’ajustin al procediment i als canals marcats en aquesta política. 

 

Reemborsaments al client 

Les devolucions i les anul·lacions parcials poden donar lloc a reemborsaments parcials. 

SELECTUS gestionarà l’ordre de devolució sota el mateix sistema que es va utilitzar per al pagament en un termini de 3 dies des de la confirmació d’arribada a les seves instal·lacions de la comanda retornada. 

L’aplicació de la devolució al compte o targeta del Client dependrà de la targeta i de l’entitat emissora. El termini d’aplicació serà de fins a 7 dies per a les targetes de dèbit i de fins a 30 dies per a les targetes de crèdit.